แต่งตั้ง ปลัดดิจิทัล ควบคุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เสริมรอง ผอ.ศปก.ศบค. เพิ่มอีก 3 คน

~

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2564 และ 18/2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังนี้

~

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 ระบุว่า
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ

~

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อเป็นองค์กรปฏิบัติการของ ศบค. นั้น

~


ราชกิจจา

~

เพื่อให้การดำเนินงานของ ศปก.ศบค. ในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การ

~

จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) (5) และ (15) ของข้อ 3.1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ cv-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

~

ข้อ 2 ให้ ศปก.ศบค. มีรองผู้อำนวยการตามลำดับ ดังนี้
(1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการคนที่หนึ่ง ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการคนที่สอง ที่ได้รับมอบหมาย
(3) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการคนที่สาม ที่ได้รับมอบหมาย

~

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564


ราชกิจจา

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *